INGRIJIRI LA DOMICILIU

Îngrijirile medicale la domiciliu reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă sau prelungită și o soluție pentru pacienții care nu vor să părăsească mediul familial, domiciliul. De ele pot beneficia persoanele cu nevoi medicale, vârstnice sau cu dizabilități atât după externarea din spital cât și în cazul unor afecțiuni cronice sau terminale. Îngrijirile medicale la domiciliu reprezintă servicii acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate, de care pacienții pot beneficia în mod GRATUIT în limita bugetului CAS dar și contra cost.


Cine pot fi beneficiarii?


- persoanele cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și au capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară, în vederea asigurării consulturilor regulate din ambulatoriile de specialitate asigurate de către medici;
- persoane care se află în imposibilitatea de a se deplasa sau a se îngriji singure;
- persoane cu recomandare de tratament la domiciliu de la medicul de familie ori medicul specialist din ambulatoriu sau cabinete particulare;
- persoane externate din spital care continua tratamentul la domiciliu;
- persoane imobilizate la pat;
- convalescenti dupa accidente vasculare ori interventii chirurgicale majore;


PENTRU MAI MULTE INFORMATII

Ploiesti, PH Budesti, CL

0760 06 91 10

0760 07 11 98

0769 13 42 20

Legislatie


Legislatia care reglementează este prevazută in Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, Hotarârea de Guvern nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Asiguratul / aparținătorul acestuia depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidențele căreia se află asiguratul, însoțită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului și al împuternicitului, dupa caz, (in copie), codul numeric personal - CNP, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu ștampila unității sanitare în care a fost internat pacientul, și declarația pe proprie raspundere din care să rezulte ca afecțiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanta ECOG al acestuia. De asemenea, durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicității/periodicității serviciilor, nu mai mult de 90 zile de îngrijiri în decursul unui an de zile.

Acte necesare


Acte necesare pentru obținerea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, GRATUIT:

A. Acte necesare pentru dosarul depus de pacient:
- Cerere tip întocmita de pacient pentru solicitarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu - în original;
- Copie CI, semnată conform cu originalul;
- Dovadă de asigurat a CAS;
- Salariați – adeverința de salariat;
- Pensionari - talon de pensie, semnat conform cu originalul;
- Recomandare medicală pentru îngrijiri la domiciliu în original conform Anexa nr. 27 C din norme;
- Bilet de externare pentru recomandarea emisă de medicul din spital la externare - în copie, semnat conform cu originalul;
- Alte documete - scrisoare medicală/ rețete/ orice alt document medical care atestă diagnosticul stabilit conform competenței pentru care se face recomandarea - în copie, semnate conform cu originalul.

B. Acte necesare pentru dosarul depus de imputernicit (la toate cele enumerate mai sus se adaugă următoarele, toate semnate de împuternicit!):
-Carte de identitate sot/sotie/ parinte/ fiu/ fiica/imputernicit/reprezentant legal și celelalte acte care dovedesc filiația, gradul de rudenie sau împuternicirea legală în copie, semnate conform cu originalul.